OUDERS

Welkom op De Viaan.

Op deze pagina staat meer informatie voor ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Groep 8 leerlingen

In februari is er een Open Avond op school met informatie over theorielessen en praktijklessen.

Groep 8 leerlingen worden rondgeleid door een van onze leerlingen uit leerjaar 1 of leerjaar 2. De hele school is te bezichtigen en er zijn hapjes en drankjes door de leerlingen zelf gemaakt.

Aanmelding 

Wanneer uw kind in groep 8 het schooladvies voor praktijkonderwijs heeft gekregen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de toelatingscommissie mevrouw I. Lammers om een afspraak te maken voor een bezoek aan onze school.
Dit is een standaard onderdeel van onze toelatingsprocedure. De ouders en hun kind krijgen behalve informatie over de school en de toelatingsprocedure ook een rondleiding.
U kunt hiervoor contact opnemen per telefoon 072-5115213 of per email info@de-viaan.nl 

Aanmeldingen voor leerjaar 2 of hoger gedurende het lopende schooljaar kunnen naar een Instroomgroep.

 

 

Lessen

Op De Viaan krijgen de leerlingen les van verschillende docenten. Het tempo en niveau van onderwijs wordt aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. Elke klas heeft maximaal 16 leerlingen. Bij een aantal praktijkvakken wordt de groep ingedeeld met 8-12 leerlingen met een onderwijsassistent bij een groepsgrootte van 12 leerlingen.

Theorievakken

 • Nederlandse taal en lezen 
 • Rekenen
 • Engels
 • Informatiekunde
 • Sociale Vaardigheden
 • Burgerschap en Loopbaan            

Praktijkvakken

 • Techniek
 • Horeca/Consumptief    
 • Plant en Dier
 • Zorg en Welzijn
 • Handel
 • Bewegen en Sport
 • Beeldende Vorming
 • Textiel
 • Theater en Muziek

Begeleiding 

De ontwikkeling van de leerling wordt vastgelegd in het Topdossier. Drie keer per jaar is er een gesprek met de mentor, ouders/verzorgers en de leerling zelf. Elke klas heeft een vaste mentor die de leerlingen goed kent. De mentor is het eerste aanspreekpunt in de begeleiding. Wanneer het nodig is kan er hulp worden gevraagd aan het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit een ondersteuningscoördinator, school-psycholoog en schoolmaatschappelijk werker.

MAGISTER

In Magister kunnen ouders een deel van de schooladministratie inzien zoals de afwezigheid van uw zoon/dochter en het rooster van de lessen. De ouder die als eerste contactpersoon bij ons bekend staat, ontvangt de inloggegevens voor Magister. 

Als u uw gebruikersnaam niet meer weet of uw account is geblokkeerd, kunt u contact opnemen met de administratie (info@de-viaan.nl). Als u alleen uw wachtwoord niet meer weet dan kunt u in het inlogscherm van Magister  ‘wachtwoord vergeten’ aanklikken. Er worden dan nieuwe wachtwoordgegevens naar uw email gestuurd.

Ouderbijdrage 

De kosten voor schooljaar 21-22 bedragen € 50,- per leerling. 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat ouders kunnen besluiten om deze bijdrage niet te betalen. Het gevolg hiervan is wel dat het voor de school moeilijk wordt om de extra activiteiten te blijven organiseren. 
Leerlingen wiens ouders niet hebben betaald, mogen wel deelnemen aan alle activiteiten.
Hier kunt u lezen wat er uit de ouderbijdrage wordt betaald. 

Kluis- / kopieerpas is gratis.
Schoolboeken worden door de school aangeschaft.

 

Topdossier

Tijdens de schoolloopbaan worden alle schriftelijke zaken van de leerlingen bijgehouden in een digitaal dossier, het Topdossier. Voor elke leerling wordt op grond van vorderingen en bijzondere aandachtspunten een Individueel Ontwikkeling Plan (IOP) gemaakt. De doelen worden samen met de leerling, mentor en ouders opgesteld en geëvalueerd. Voor elk schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor drie gesprekken samen met hun zoon/ dochter.

Diverse regelingen

Schoolgaande kinderen kosten geld.


Op de volgende pagina kunt u lezen of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming of vergoeding vanuit de gemeente of via stichting Leergeld.

Meedenken met de MR

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en heeft instemmingsrecht over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. U kunt meedenken en vragen stellen over zaken die uw interesse hebben. De MR bestaat uit twee of drie ouders, twee docenten en twee leerlingen en komt zes maal per jaar bij elkaar. De vergaderingen staan aangekondigd op onze website. Ook kunt u de notulen lezen na elke vergadering. Wanneer u interesse heeft voor deelname aan de MR kunt u contact opnemen. 

Tel. 072-5115213  of e-mail: info@de-viaan.nl

Notulen
Notulen vergadering d.d. 07-10-2020

Vervolg na De Viaan

Alle leerlingen kunnen na het afsluiten van het laatste schooljaar een Praktijkschool-diploma behalen en ze krijgen een Getuigschrift van De Viaan. De leerlingen kunnen dan verder in een baan, een vervolgstudie bij het mbo of een andere plaatsing die passend is. 

Heel veel informatie staat vermeld in de schoolverlatersfolder 2020-2021 die u hier kunt dowloaden.

Top