ONZE SCHOOL

De Viaan is een school voor praktijkonderwijs in Alkmaar voor leerlingen uit de regio.

Wij horen bij de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON)

Kernwaarden

Op onze school moet iedereen zich welkom kunnen voelen. Ons team wil de leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Dit doen wij samen met de ouders/verzorgers en met externe partners in de omgeving. Wij vinden dat iedere leerling de kans moet krijgen om vertrouwen in eigen kunnen te ontwikkelen, zelfstandigheid aan te leren en eigen talenten te ontdekken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerling een plezierige schooltijd heeft. Wij bieden structuur en veiligheid en wij zorgen voor praktisch en betekenisvol onderwijs. In de omgang met elkaar en de leerlingen ligt de nadruk op het belonen van gewenst gedrag.

Onze vijf kernwaarden zijn:
Plezier, Respect voor elkaar, Ontwikkelingsgericht, Veiligheid en Verantwoordelijkheid.

Schoolgids

In de schoolgids staat een compleet overzicht van onder meer de organisatie, de schoolregels, de ondersteuning van leerlingen, de communicatie met ouders/verzorgers, het schoolteam en partners van De Viaan. Via de onderstaande link kan de schoolgids worden bekeken. Bij onze administratie kan ook een papieren versie worden aangevraagd.

Klik hier om de schoolgids 2023-2024 in te zien.

Transformatieve School

Sinds 2019-2020 maakt onze school onderdeel uit van de beweging van de Transformatieve School. Deze wetenschappelijk onderbouwde methode heeft als doel leerlingen gelijke kansen te bieden.
De Transformatieve School is gericht op het leren van alle medewerkers om ervoor te zorgen dat we het onderwijs voor onze leerlingen elke dag een beetje beter te maken. 

Daarbij is het team zich bewust van de verschillende leefwerelden van de leerling: thuis, met leeftijdsgenoten, op school en op het stagebedrijf. Soms passen die verschillende werelden niet en is het de opdracht van onze school om onze leerlingen te leren welk gedrag bevorderend is voor het leren op school of stage (switchen naar de schoolladder) en hen de kans te bieden om goed te kunnen leren (klimmen op de schoolladder).  

SOVON 

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord is een samenwerkingsverband van negen scholen in de regio. 
SOVON-scholen kenmerken zich door de grote verscheidenheid in het onderwijsaanbod. In samenwerking met bedrijfsleven, overheid en andere partners zorgen wij dat het onderwijs een afspiegeling is van actuele maatschappelijke ontwikkelingen. 
www.sovon.nu

PROVV

Plezier 
Respect
Ontwikkelingsgericht 
Veiligheid 
Verantwoordelijkheid

Op De Viaan werken we vanuit onze PROVV kernwaarden. In leerjaar 1,2 en de S-klassen  werken we met thema’s die feestelijk worden afgesloten. Alle lessen hebben een vaste, duidelijke structuur. Elke les heeft leerdoelen die worden besproken. Aan het einde van de les wordt samen besproken of de doelen gehaald zijn. De nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden en leerstrategieën. Bij elke thema-afsluiting worden de ouders betrokken.

Theorievakken

 • Nederlandse taal en Lezen  
 • Rekenen
 • Engels
 • Informatiekunde
 • Sociale Vaardigheden
 • Burgerschap en Loopbaan               

Praktijkvakken

 • Techniek
 • Horeca/Consumptief    
 • Plant en Dier
 • Zorg en Welzijn
 • Handel
 • Bewegen en Sport
 • Kunst
 • Muziek

Sectorvakken

De praktijkschool De Viaan heeft vijf sector keuzes voor leerlingen: Techniek, Plant en Dier, Zorg en Welzijn, Horeca of Handel. In elke van de gekozen sectorvakken kunnen de leerlingen vaardigheidsbewijzen behalen voor hun portfolio en gecertificeerde branchecertificaten.

Ons schoolgebouw heeft goed ingerichte praktijklokalen waaronder drie technieklokalen, twee professionele keukens, een theaterlokaal, een muzieklokaal en een grote schooltuin.  

Praktijkonderwijs 

Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op de thema’s: wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. De leerlingen leren zo goed en zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen de school en in de maatschappij. Het doel van praktijkonderwijs is leerlingen te begeleiden naar werk of een vervolgopleiding. Leerlingen in het praktijkonderwijs leren niet alleen uit boeken maar vooral door te doen. In de bovenbouw vormt de stage een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Het onderwijs richt zich op leerlingen met leerproblemen die beter leren in praktische situaties met een duidelijke structuur en kleine klassen. Voor het praktijkonderwijs geldt geen cursusduur, maar wel een leeftijdsgrens van 12 tot 18 jaar.

www.praktijkonderwijs.nl

Entree-opleiding op De Viaan

Vanaf 2017 biedt onze school een Entree-opleiding (mbo niveau 1) aan als vervolg op leerjaar 4. De Entree-leerlingen gaan drie dagen per week naar een stage en volgen 2 dagen per week les in een van de sectorkeuzes: Techniek, Plant en Dier, Zorg en Welzijn, Horeca, Handel. Na het behalen van het Entree-examen kunnen zij doorstromen naar een mbo niveau 2 opleiding in de regio.

ESF

De Viaan maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs.

Onderwijs op De Viaan

De Viaan is een school voor praktijkonderwijs onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON).

Een steeds groter deel van de leerlingen ongeveer 40% haalt niveau 1 van het middelbaar beroepsonderwijs (afgekort tot mbo). Het is daarna mogelijk om door te stromen naar niveau 2 van een mbo-opleiding in de regio. Deze leerlingen hebben vaak na hun praktijkstages een baan als ze van school afgaan. De andere leerlingen stromen uit naar (beschut) werk en soms naar dagbesteding.

Ondersteuningsteam

Wanneer de mentor, leerling of een van de ouders signaleert dat een leerling extra hulp nodig heeft kijken wij welke hulpvraag er is. Het ondersteuningsteam bestaat uit een ondersteunings-coördinator, een orthopedagoog en een maatschappelijk werker. Samen met de afdelingsleiders en mentoren hebben zij waar nodig overleg over leerlingen met specifieke problemen. Het advies en vervolg bespreken wij met de ouders/verzorgers en de leerling.

Onze school heeft ook een contactpersoon voor vertrouwelijke vragen van leerlingen, mevrouw F. Cnossen.

Top